• Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie KPiR

 • Kadry i Płace

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Copyright 2023 - Webmaser: askital[@]gmail.com

SZAFIR” Biuro Rachunkowe oferuje usługi w zakresie pełnej księgowości. Zastanawiasz się, czy ta opcja księgowości jest właściwa dla Ciebie i Twojej firmy?
Do prowadzenia pełnej księgowości, opartej o prowadzenie ksiąg rachunkowych, zobligowane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Dotyczy to także wszystkich innych podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość (w złotych) 1 200 000 Euro.


W ramach świadczonych usług:

 • Prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • Przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
 • Dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 • Tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • Odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.
 • Ewidencjonujemy środki trwałe, wartości niematerialne oraz prawne,
 • Opracowujemy plany amortyzacji,
 • Zamykamy rok obrachunkowy zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym, a także sporządzamy bilans roczny, rachunek zysków i strat, oraz informacje dodatkowe.

 

Nasi partnerzy